26 Οκτωβρίου 2012

Ο ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ !!!!

Πολύ  μίλαγε στο κινητό ο Λοβέρδος βρε παιδί μου. 5.128€ για 4 μήνες !!!!! Για δείτε απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ


ΘΕΜΑ : Πληρωμή του δικαιούχου COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε. με το ποσό των 5.128,08 ΕΥΡΩ για έξοδα κινητής τηλεφωνίας του Υπουργού κ. Ανδρέα Λοβέρδου .

Α Π Ο Φ Α Σ Η
΄Εχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Του Ν. 2362/95 «Περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού». όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3871/2010 ( Α. 141 ) .
2. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
3. Του Π.Δ. 151/98 «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμών των δαπανών του Δημοσίου» ( ΦΕΚ 116/Α/3-6-98 ).
4. Του Π.Δ. 95/00 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.»
5 Την αριθ..οικ.ΔΥ(3-4/γ/ΓΠοικ.165470/30-12-2010 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων « με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΦΕΚ 2091/Β΄/31-12- 2010 ) » .
6.Την αριθ. ΔΥ5α/οικ.83750/12 απόφαση ανάληψης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 100150 στο Βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών της ΥΔ.Ε .
7. Τη εξόφληση δαπάνης για έξοδα κινητής τηλεφωνίας του Υπουργού κ. Ανδρέα Λοβέρδου , για το
χρονικό διάστημα από 26/1 - 27/5/2012 .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την πληρωμή της COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. , Α.Φ.Μ. 094493766 Δ.Ο.Υ.
ΚΗΦΙΣΙΑΣ , με το ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ και οκτώ λεπτών ( 5.128,08 ) σε βάρος του Φ. 110 Κ.Α.Ε. 0826 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. αλληλεγγύης οικον. Έτους 2012 ,με την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την υλοποίηση του σκοπού της ( 7 ) σχετικής .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου