23 Νοεμβρίου 2012

Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ. ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΣ & ΠΑΝΤΑ ΤΕΤΟΙΕΣ !!!

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.. 403
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μίας ηλεκτρικής καφετιέρας φίλτρου για το γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.»

1. Το Γραφείο Διοίκησης με το ΑΠ 14831/07-11-2012 έγγραφο του, ζητά την προμήθεια μίας ηλεκτρικής καφετιέρας φίλτρου χωρητικότητας περίπου δεκαπέντε (15) μερίδων για το γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

2. Κατόπιν επικοινωνίας με διάφορες εταιρείες που διαθέτουν τέτοια είδη, διαπιστώθηκε ότι το ύψος της δαπάνης για μία καφετιέρα καλής ποιότητας περίπου δεκαπέντε ποτηριών φθάνει σε 100,00€ περίπου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3. Λόγω του ύψους της δαπάνης η ανάθεση της ως άνω προμήθειας μπορεί να γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από προμηθευτή που διαθέτει τέτοια είδη και στη δυνατό φθηνότερη τιμή, μέσω του τμήματος Διαγωνισμών ενώ η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 9747 τομ. 1 του Προϋπολογισμού έτους 2012 ο οποίος διαθέτει σχετικό υπόλοιπο (CPV 39711310-5)

4. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 εδαφ. ζ’ του άρθρου 18 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με το Ν.3607/2007 καθώς της διατάξεως του Κανονισμού Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε συνδυασμό με την Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με αρ. Π1/3305/03-11- 2010 (ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010).


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δαπάνη 100,00€ ( ευρώ εκατό ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια μίας καφετιέρας καλής ποιότητας περίπου 15 ποτηριών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από προμηθευτή που διαθέτει τέτοια είδη και στη δυνατό φθηνότερη τιμή, μέσω του τμήματος Διαγωνισμών.
       
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου