20 Αυγούστου 2012

ΠΕΡΙ ''ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ''

Η  ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄ πρέπει να πιστωθεί στα θετικά ‘’επιτεύγματα’’ της περιόδου διακυβέρνησης από τον ΓΑΠ. Σχεδιάσθηκε και δρομολογήθηκε με στόχο την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας. Μέχρις εδώ όλα καλά.
Παρ’ όλα, αυτά διάφορα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, βρήκαν τρόπους να ξεπεράσουν τους κανόνες που θέτει η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κρατώντας το τυπικό της υπόθεσης, αλλά διαμορφώνοντας ανάλογα την αναγκαία συνοδευτική απόφαση. Έτσι, διαβάζουμε αναρτήσεις της μορφής (τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου) :
(1). Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου την 22/6/2012 με τον δικαιούχο με ΑΦΜ: 094380981 για την περίοδο 22/6/2012 έως 7/8/2012, ποσού 33.210 ευρώ , στα πλαίσια του έργου με κωδικό ΕΛΚΕ 668

(2). Η επιτροπή μετά από εκτενή μελέτη του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/12-07-2012 της Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων εγκρίνει τα παραδοτέα του έργου «XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» με αρ. πρωτ. YYYY/22-6-2012 και την καταβολή από την Αναθέτουσα Αρχή ποσοστού 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος προς την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.

Παρατηρούμε δηλαδή η αναφορά σε ονοματεπώνυμο ή στοιχεία εταιρίας να αντικαθίστανται με το ΑΦΜ ή την αναφορά ‘’αντισυμβαλλόμενη εταιρία’’, η δε περιγραφή / ονομασία του έργου με ένα κωδικό αναφοράς.

Πιάσε το αυγό και κούρευτο, δηλαδή …..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου