1 Δεκεμβρίου 2012

ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ !!!!

Καλημέρα Και Καλό Μήνα ''Σύντροφοι''.  Για να ξεκινήσει καλά ο τελευταίος μήνας του χρόνου (και τι χρόνου !!!), ορίστε και ένα εργάκι του Υπουργείου Υγείας για να ετοιμάζεστε σιγά - σιγά. Ψίχουλα σε σχέση με τις ένδοξες ημέρες των Λοβέρδου - Πολύζου, αλλά από το ολότελα .....

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του
έργου:
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΠΥ)»
του Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (97.560,97 €), πλέον ΦΠΑ 23% είκοσι δυο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και τριών λεπτών (22.439,03 €), ήτοι συνολικά στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €).

2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

3. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 8 / 1 /2013, ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00π.μ. και τόπος η έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Υ. (Αριστοτέλους 17, Αθήνα).

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 7 /1 /2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30μ.μ. Η ημερομηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το γενικό πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου