6 Φεβρουαρίου 2013

ΒΡΕ, ΒΡΕ, ΒΡΕ .... ΚΑΛΩΣ ΤΟ ΜΑΣ !!!!

Και έλεγα τόσο καιρό, βρε που είναι αυτό ? Γιατί έχει αργήσει, γιατί έχει αργήσει… Και ορίστε, νάτο πετιέται !!!!

Από την ''ΔΙΑΥΓΕΙΑ'' του Υπουργείου Υγείας 05/02/2013.

……………………………………………………………………………………………………………..

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες ανάπτυξης, εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) για την παροχή εφάπαξ υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιστο πληθυσμό μέσω voucher» με MIS 422337 στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών / ΕΠΙΣΕΥ, που εδρεύει επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773 Ζωγράφου, Αθήνα, με Φορολ. στοιχ. ΑΦΜ: 090162593 και ΔΟY: IA Αθηνών.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.), για την παροχή εφάπαξ υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιστο πληθυσμό μέσω voucher.

Το συνολικό συμβατικό αντικείμενο για το παραπάνω έργο ανέρχεται στο ποσό των 49.495,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και των λοιπών νομίμων κρατήσεων. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013, ειδικότερα σε βάρος του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΤΥΚΑ (Υποπρόγραμμα Α), κατηγ. Β «Παροχή Υπηρεσιών», MIS 422337 (κωδ. ΠΔΕ: 2012ΣΕ09180191).

Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης αξίας, θα υπογραφεί σχετική σύμβαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 4/2002. Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής, η οποία θα προκύψει από την διενέργεια κλήρωσης όπως ορίζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την τμηματική παράδοση – παραλαβή του έργου, όπως αυτή θα περιγράφεται αναλυτική στην επικείμενη σύμβαση, και την έκδοση εκ μέρους του αναδόχου των νομίμων παραστατικών

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου